Stanovy


Stanovy a jednací řád

logo_turnov

Parlament mládeže Města Turnova

Článek I

Úvodní ustanovení

 

 1. Název komise mladých je Parlament mládeže Města Turnova (dále jen Parlament), jeho zkratka je PMMT
 2. Sídlem Parlamentu je Turnov, Husova 77.
 3. Stanovy a jednací řád Parlamentu upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení a další otázky.
 4. Každá základní či střední škola v Turnově má právo dosadit si do Parlamentu min. 2 poslance, přičemž hlasovací právo mají všichni poslanci. Způsob volby poslanců je interní záležitostí každé školy. Poslanec se účastní jednání Parlamentu a jeho orgánů, do nichž byl zvolen nebo ustanoven.
 5. Poslanec má právo na veškeré podklady potřebné pro výkon jeho mandátu.

 

Článek II

Hlavní cíle a úkoly PMMT

 

 1. Hlavní cíle:
  1. být svobodným sdružením mladých osob, které cítí potřebu vyjádřit svůj názor k aktuální i dlouhodobé problematice Města Turnova,
  2. být demokratickým uskupením, které bude ctít základy právního státu,
  3. být nápomocným k všestrannému harmonickému rozvoji Města Turnov.
 2. Hlavní úkoly:
  1. Parlament formou návrhů, doporučení, připomínek a podnětů rozhoduje o všech otázkách, týkajících se zájmů a práv dětí a mládeže,
  2. hlavní náplní je podpora vzdělávání a podpora výchovné a zájmové činnosti.

 

Článek III

Pravomoci Parlamentu

 

 1. Podporuje spolupráci a vzájemné porozumění mezi mladými lidmi všeobecně a mezi žáky a studenty a jejich představiteli na školní i městské úrovni.
 2. Podporuje studentské organizace a aktivity určené dětem a mládeži.
 3. Napomáhá lepšímu porozumění mezi lidmi k umožnění vzniku pokojného a bezpečného prostředí usnadňující rozvoj každého jedince.

Článek IV

Funkcionáři Parlamentu

 1. Předseda Parlamentu:
  1. zastupovat Parlament navenek,
  2. podepisovat usnesení Parlamentu, popřípadě jiné listiny vydávané Parlamentem,
  3. povolat náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát a vydat mu osvědčení, že se stal poslancem,
  4. svolávat, zahajovat a ukončovat schůzi Parlamentu,
  5. přerušit schůzi Parlamentu při nepořádku nebo není-li Parlament schopen se usnášet.

 

 1. Místopředsedové Parlamentu:
  1. Místopředsedové Parlamentu zastupují předsedu Parlamentu na jeho pokyn.
  2. Při zastupování předsedy Parlamentu mají místopředsedové Parlamentu práva a povinnosti předsedy. Místopředsedové se střídají v řízení schůze Parlamentu.

 

 1. Obecná ustanovení
  1. Funkcionáři Parlamentu se starají o komunikaci s určenými školami, Městem Turnov a s Libereckým krajem.
  2. Předseda a oba místopředsedové se dále starají o zvyšování vlivu Parlamentu a mladých lidí obecně.
  3. Odvolat předsedu Parlamentu nebo místopředsedu Parlamentu lze jen na písemný návrh nejméně dvou pětin všech poslanců a většinovým souhlasem při hlasování.

 

Článek V

Orgány Parlamentu

 1. Rada Parlamentu:
  1. každá základní a střední škola v Turnově má právo jmenovat svého člena do Rady Parlamentu
  2. má 9 členů s právem rozhodovacím
   1. 8 členů, kteří jsou vybráni z poslanců reprezentující jednotlivé základní a střední školy
   2. 1 člen, který je jmenován Městem Turnov
  1. má tyto členy
   1. Předseda
   2. Místopředseda pro ZŠ
   3. Místopředseda pro SŠ
   4. Mediální manažer
   5. Web master
   6. Zástupce pro NPDM
    1. Pokud některý z výše vedených členů (Článek V, odstavec 1c, i-vi.) není členem rady s právem rozhodovací, může se jednání účastnit, avšak jeho hlas je při hlasování pouze hlasem poradním.

 

Působnost Rady

  1. tvorba konečných návrhů usnesení Parlamentu
  2. sestavování krizových komisí
  3. koordinace a zpracování výsledků jednotlivých aktivit

 

Článek VI

Způsob voleb a nominací

 1. Funkcionáři Parlamentu se volí většinovým způsobem na funkční období jednoho roku.
 2. Návrhy na kandidáty pro volbu předsedy Parlamentu, místopředsedů Parlamentu, a dalších funkcí podávají poslanci písemně
 3. Volba předsedy a místopředsedů Parlamentu je vždy volbou tajnou.

 

Článek VII

Předmět jednání a schůze Parlamentu

 1. Působnost Parlamentu
 1. schvalovat usnesení
 2. zřizovat komise a stanovit počet jejich členů
 3. zřizovat krizové komise a stanovit počet jejich členů
 4. navrhovat rozpočet Parlamentu
 5. schvalovat pravidla jednotlivých činností

 

 1. Svolávání schůzí Parlamentu
 1. Schůze Parlamentu svolává její předseda, nebo na základě usnesení Parlamentu.
 2. Není-li v usnesení řečeno, kdy se má schůze konat, svolá předseda Parlamentu schůzi nejpozději do 21 dnů od přijetí usnesení.
 3. Požádá-li o svolání schůze Parlamentu alespoň 10 poslanců, svolá předseda schůzi nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení žádosti; žádost musí být podána písemně a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
 4. O svolání schůze Parlamentu musí být poslanci vyrozuměni nejméně 5 pracovních dnů předem. Nebyla-li tato lhůta dodržena, může poslanec navrhnout odročení jednání; o takovém návrhu rozhodne Parlament hlasováním bez rozpravy.
 5. Pozvánky na schůze Parlamentu se zasílají pouze těm poslancům, kteří nebyli přítomni na minulé schůzi Parlamentu. Toto platí za předpokladu, že se na minulé schůzi rozhodlo o termínu konání další schůze.

 

 1. Příprava jednání
 1. Přípravu jednání Parlamentu organizuje předseda podle programu stanoveného Radou Parlamentu, který tvoří: předseda, dva místopředsedové, mediální manažer, webmaster, zástupce pro NPDM a další radní. Před každým jednáním PMMT Rada Parlamentu stanoví zejména:
  1. dobu a místo jednání (zpravidla v odpoledních hodinách mimo vyučování)
  2. návrh programu jednání
  3. odpovědnost za zpracování návrhů k projednání
  4. návrh usnesení
 2. Návrh programu zpravidla obsahuje bod programu:
  1. různé (diskuse mimo ostatní body programu)
  2. informace o činnosti Rady Parlamentu
  3. O místě, době, popř. i obsahu jednání Parlamentu veřejnost informuje předseda prostřednictvím webových stránek, místního tisku a další adekvátních možností

 

 1. Jednání na schůzích Parlamentu
 1. Schůzi Parlamentu zahájí předsedající ve stanovenou dobu, bez ohledu na počet přítomných poslanců.
 2. Schůzi Parlamentu řídí předsedající, kterým je zpravidla předseda Parlamentu nebo určený člen Rady Parlamentu. Účastníci schůze jsou povinni respektovat předsedajícího.
 3. Po zahájení schůze Parlamentu nebo jeho orgánu oznámí předsedající jména poslanců, kteří požádali o omluvení neúčasti na jednání.
 4. Nemůže-li se poslanec zúčastnit jednání Parlamentu nebo jeho orgánu, omluví se předsedovi toho orgánu, o jehož jednání jde.
 5. Parlament schválí na návrh svého předsedy program schůze, popřípadě způsob projednávání jednotlivých bodů programu.
 6. Poslanci potvrzují svou účast na zasedání podpisem na prezenční listinu.
 7. Poslanci se hlásí do rozpravy písemně, a to buď před zahájením schůze u předsedy Parlamentu, nebo v průběhu schůze u předsedajícího až do ukončení rozpravy. Poslanci se mohou do rozpravy přihlásit i zdvižením ruky. Písemné přihlášky mají přednost.
 8. Poslanec má mluvit k projednávané věci. Odchyluje-li se od ní nebo překročí stanovenou řečnickou lhůtu 5 minut, může na to předsedající poslance upozornit a volat jej k věci. Poslanec má právo vystoupit k projednávané věci nejvýše třikrát. Vybočuje-li poslanec svým projevem z mezí slušnosti, může jej předsedající volat k pořádku. Nevedlo-li dvojí upozornění k nápravě, může mu slovo odejmout. O námitkách poslance proti rozhodnutí o odnětí slova rozhodne Parlament bez rozpravy.
 9. Řečník nesmí být nikým přerušován, s výjimkou oprávnění předsedajícího podle výše uvedeného odstavce.
 10. Hlasování o důležitých věcech na schůzích Parlamentu může probíhat nejdříve půl hodiny po zahájení schůze.

 

 1. Zápis o schůzích Parlamentu
 1. O schůzi Parlamentu se pořizuje zápis, v němž se uvede program schůze, kdo schůzi řídil, jaké návrhy byly podány, kteří řečníci vystoupili v rozpravě, počet přítomných poslanců a přehled výsledků hlasování. Součástí zápisu jsou úplné texty předložených písemných návrhů, přijatých usnesení, prohlášení a jiných dokumentů, které byly předmětem jednání. Bylo-li hlasování veřejné a byla vyhotovena informace o výsledku hlasování, připojí se taková informace k zápisu.
 2. Zápis schvaluje a podepisuje předseda Parlamentu nejpozději do 15 dnů od skončení schůze. Schválený zápis je autentickým záznamem o schůzi a odevzdá se k uložení společně s přílohami.

 

Článek VIII

Předmět jednání a schůze komisí (pokud je zřízena)

 1. Jednání na schůzích komisí a jejich svolávání
 1. Schůze komise se koná alespoň jednou za kalendářní měsíc.
 2. Schůze komise svolává a řídí její předseda. Je-li předseda komise nepřítomen, svolává a řídí schůze komise některý jeho člen, jehož tím předseda pověří.
 3. Předseda je povinen svolat schůzi komise, stanoví-li to Parlament nebo požádá-li o to předseda Parlamentu anebo alespoň dvě pětiny všech členů komise. V takovém případě svolá schůzi komise ve lhůtě stanovené Parlamentem nebo do 15 dnů.
 4. Předseda komise navrhuje pořad jednání komise a dobu a způsob projednávání jeho jednotlivých bodů. Člen komise může navrhnout doplnění nebo změnu pořadu jednání.
 5. Komise je schopna se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech jejích členů.
 6. K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů komise.
 7. Komise předloží svá usnesení Parlamentu.
 8. O schůzi komise se pořizuje zápis, v němž se uvede pořad schůze, kdo schůzi řídil, jaké návrhy byly podány, jmenovitý seznam poslanců hlasujících o usneseních a informace o výsledku hlasování. Zápis schvaluje a podepisuje předseda komise.
 9. Každá komise může zřídit pro řešení určité otázky nebo souboru otázek podkomisi. Členem podkomise může být jen poslanec.
 10. Podkomise předkládá výsledky svých jednání komisi, která ji zřídila.

 

 1. Krizová komise
 1. V případě potřeby rychlého jednání se rada může dohodnout na zřízení krizové komise, která se skládá z poslanců vybraných dle okolností.

 

Článek IX

Hlasování v Parlamentu a jeho orgánech

 

 1. Hlasování na schůzích Parlamentu
 1. Při hlasování hlasovacími lístky se za přítomné považují poslanci, kteří obdrželi hlasovací lístky.
 2. Každý zúčastněný poslanec má 1 hlas.
 3. Předsedající dá hlasovat nejprve pro návrh, poté proti návrhu.
 4. Parlament je způsobilý se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny všech poslanců.
 5. K platnému usnesení Parlamentu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců, kteří se nezdrželi hlasování.
 6. Před hlasováním se zopakuje přesné znění návrhu, pokud nebylo poslancům předáno jeho písemné vyhotovení. Zpravodaj může upozornit na souvislost s jinými návrhy.
 7. Parlament se může usnést, že se budou projednávat jednotlivé části návrhu, o nichž se bude hlasovat odděleně. Po odděleném hlasování o částech návrhu nebo po přijetí a odmítnutí pozměňovacích návrhů se hlasuje na závěr o návrhu jako o celku.
 8. Hlasuje se veřejně, a to zdvižením ruky, neusnese-li se Parlament na jiném způsobu hlasování. Výsledky takového hlasování zjišťuje pověřený člen rady, kterého určí předseda. O námitkách proti pověřenému poslanci rozhodne Parlament bez rozpravy.
 9. Výjimku veřejného hlasování tvoří Článek VI bod 3. této listiny. Jedná se o tajné hlasování ve volbě funkcionářů Parlamentu.

 

 1. Výsledky hlasování
 1. Předsedající poslanec vyhlásí vždy výsledek hlasování tak, že sdělí počet přítomných poslanců, počet hlasů odevzdaných pro návrh a proti návrhu a ohlásí, zda byl návrh přijat.
 2. Informace o výsledku hlasování musí být studentské veřejnosti a sdělovacím prostředkům dostupná.
 3. Každý poslanec může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne Parlament bez rozpravy.
 4. Vyhoví-li Parlament námitce, musí se hlasování opakovat.

 

 1. Vyhlašování usnesení
 1. Usnesení se uvádějí větou: „Parlament mládeže Města Turnov se usnesl takto:“.
 2. Předseda Parlamentu podepíše přijaté usnesení.

 

Článek X

Ustavující schůze Parlamentu

 

 1. Poslanci se sejdou po svém dosazení na ustavující schůzi Parlamentu.
 2. Ustavující schůzi Parlamentu zahájí a až do zvolení nového předsedy Parlamentu ji řídí poslanec, který ji svolal.
 3. Parlament zvolí svého předsedu.
 4. Předseda Parlamentu se ujme řízení schůze. Na návrh předsedy provede Parlament volbu Rady Parlamentu.

 

Článek XI

Všeobecná, přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Písemné podklady pro jednání Parlamentu a zápisy o schůzích Parlamentu a komisí s uvedením všech vystoupení, přijatých usnesení a výsledků hlasování, jsou parlamentními publikacemi.
 2. Parlamentní publikace jsou veřejné; lze do nich nahlédnout a pořizovat jejich opisy a výpisy z nich.
 3. Poslanci mají nárok na všechny parlamentní publikace. Požádá-li o to poslanec, obdrží parlamentní publikaci na technickém nosiči dat, toto zařídí Mediální a servisní komise.
 4. Všechny parlamentní publikace ověřuje svým podpisem předseda Parlamentu. K potřebám vnější komunikace dokumenty ověřuje navíc regionální koordinátor.
 5. Dokumenty Parlamentu se ukládají v archivu Střediska pro volný čas dětí a mládeže Turnov, Husova 77
 6. K písemné komunikaci lze využívat poštovní adresu:
  Parlament mládeže Města Turnov
  Středisko pro volný čas dětí a mládeže Turnov
  Husova 77
  511 01 Turnov.

 

 

V Turnově dne 3.3.2020